შეხსენება

ავტორი: ემზარ ხვიჩია

თარიღი: 2015/Aug/22 (10:49)

ახალი მოვლენები და უცვლელი პრობლემა

მინდა შევახსენო საზოგადოებას ქართულ ნიადაგზე წარმოშობილი, უკვე არახალი, მაგრამ ჯერ კიდევ არაპოპულარიზებული პარადიგმის _ ოპტიმალიზმის დოქტრინის _ უცვლელი და უმწვავესი აქტუალობა.  

* * *

წინასწარ, მცირე გადახვევის სახით, განსახილველი საკითხის  თეორიული საფუძვლებით დაინტერესებულ მკითხველთთვის მინდა აღვნიშნო:

 1) ოპტიმალიზმის დოქტრინის თეორიული საფუძვლი _ ფსიქიკურ სტიქიათა თეორია _  დ ...


სტალინის ფენომენი

ავტორი: ემზარ ხვიჩია

თარიღი: 2015/Aug/22 (10:03)

წინამდებარე ტექსტი ეძღვნება სტალინის ფენომენის იდენტიფიკაციას. აქ, ეს საკითხი განხილულია ფსიქიკურ სტიქიათა თეორიის პოზიციიდან, რომელიც არის დიმიტრი უზნაძის განწყობის თეორიის განვითარება “განწყობის შინაარსის საზოგადოდ მოუცილებადი მომენტის” აღმოჩენის საფუძველზე. ფსიქიკურ სტიქიათა თეორია გადმოცემულია ავტორის მონოგრაფიაში _ “ქართველი ერი და მსოფლიო ცივილიზაცია” (თბილისი, 2004 წ.). და დისერტაციაში_  “ინფორმაციული ცივილიზაცია გლობალიზებულ სამყაროში და ...


სციენტოკრატიის გარიჟრაჟი

ავტორი: ემზარ ხვიჩია

თარიღი: 2015/Apr/14 (12:03)

ეს წერილი ჩაფიქრებული იყო ისტორიის მიმდინარე ეტაპზე საქართველოს მდგომარეობის განხილვის დამამთავრებელ ნაწილად. მაგრამ მასში წარმოდგენილი კონცეფციის აქტუალობის ისტორიული წინაპირობების თითქმის საუკუნოვანი არსებობა და ამ წერილის საპროგრამო ხასიათი და გვაძლევს წარმოდგენილი საკითხის ცალკე გამოყოფის საფუძველს.
განსახილველ საკითხს წარმოგიდგენთ ტენუარის თემის კონტექსტში, რადგან, როგორც ქვემოთ იქნება ნაჩვენები, ეს თემა სციენტოკრატიულ რევოლუციად სახელდებული ...


ოპტიმალიზმი - ახალი პარადიგმა

ავტორი: ემზარ ხვიჩია

თარიღი: 2015/Apr/14 (12:01)

2012

შესავალი

ოპტიმალიზმის დოქტრინის საფუძველია "ფსიქიკურ სტიქიათა თეორია" და "ციკლური ლოგიკა", უფრო სწორად რომ ვთქვათ, შესაბამისად, ფსიქოლოგიისა და თვითრეგულირებად სისტემათა თეორიის სფეროებში,  ამ ტერმინებით აღნიშნული სიახლეების საფუძველზე ჩამოყალიბებული ახალი მეცნიერული მიდგომა - ნოოლოგია.

“ფსიქიკურ სტიქიათა თეორია” წარმოადგენს დიმიტრი უზნაძის განწყობის თეორიის განვითარებას, “განწყობის შინაარსის საზოგადოდ მოუცილებადი მომენტის” აღმოჩენის საფუძველზე. ფსიქიკურ სტიქიათა ...


საქართველო ისტორიის მიმდინარე ეტაპზე

ავტორი: ემზარ ხვიჩია

თარიღი: 2015/Apr/13 (11:52)

ამ წერილის პირველ ნაწილში წარმოდგენილია მიმდინარე მდგომარეობის შეფასება ტრედიციული პარადიგმების მიხედვით. რასაც მოსდევს ფსიქიკურ სტიქიათა თეორიის პოზიციიდან შეფასების გადმოცემა. ეს ორი მიდგომის შედარების საშუალებასაც იძლევა.
რადგან ტრადიციული პარადიგმების მიხედვით სიტუაცია განხილულია ავტორის ორ წერილში (“ქართული გორდიას კვანძი” და “სიახლის მოლოდინი”), აქ ამ მიდგომის შედეგებს მოკლედ და, მეტწილად, ახალი ასპექტებით წარმოგიდგენთ ...


“მესამე ქართველი” - ედუარდ შევარდნაძე

ავტორი: ემზარ ხვიჩია

თარიღი: 2015/Apr/13 (11:50)

(საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობა პერსონიფიცირებულ წარმოდგენაში)
 
 
ქართველ ერს, როგორც ერთა მართვის მანიის კლასის წარმომადგენელს, მთელი ისტორიის განმავლობაში (მათ შორის რუსეთთან მზარდი ინტენსივობის ურთიერთობის პროცესში) შეზღუდული ჰქონდა პირდაპირი ინსტიტუციური თვითრეალიზაციის შესაძლებლობა და მსოფლიო პროცესებზე გავლენას, ძირითადად, კატალიზატორის ეფექტით მოქმედი პიროვნული ფაქტორის მნიშვნელობით ახდენდა. ამდენად საერთაშორისო სარბიელზე გასულ ცალკეულ ქართველ ...


კავკასიის მომავლის ნოოლოგიური ხედვა

ავტორი: ემზარ ხვიჩია

თარიღი: 2015/Apr/13 (11:35)

ემზარ ხვიჩია

სოციოლოგიის დოქტორი

 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული ნოოლოგიის ცენტრის დირექტორი

 

კავკასიის პრობლემატიკა გლობალური დარეგულირების პრობლემატიკისგან არ განსხვავდება -  თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე პროცესები გვიჩვენებს, რომ რეგიონალიზმი უკვე ანაქრონიზმია და რომ არასწორია ისტორიული პროცესის საფუძვლად მისი ერთ-ერთი ასპეტის (ეკონომიკურის, რელიგიურის თუ რომელიმე სხვის) დასახვა - ნებისმიერი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც თავს იჩენს ...


იდეური ომის გენდერული ასპექტი

ავტორი: ემზარ ხვიჩია

თარიღი: 2015/Mar/02 (3:37)

დღეს დასავლური სამყარო ჩვენგან ე.წ.  სქესობრივ უმცირესობათა სტატუსის ლეგალიზაციას, ამ საკითხში სრულ  სოლიდარობას მოითხოვს. ეს მოთხოვნა, მისი ინიციატორების და მხარდამჭერების  მიერ, ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებად მოაზრებული,  სინამდვილეში, თავად წარმოადგენს მეტად მძიმე ძალდატანების გამოხატულებას. ხსენებული მოხოვნის დაკმაყოფილება ვერასოდეს ვერ შეიძენს კონსტრუქციულ მნიშვნელობას ქართული საზოგადოებისთვის და, ამდენად, მსოფლიო საზოგადოებაში მისი ...


თამარ მეფე და რუსთველი

ავტორი: ემზარ ხვიჩია

თარიღი: 2015/Mar/02 (3:19)

ფართოდ გავრცელებული აზრის მიხედვით, თამარ მეფის და რუსთველის ეპოქა ქართველი ერის უმაღლესი კეთილდღეობის ხანადაა მიჩნეული. სინამდვილეში კი ეს იყო ხანა ქართველი ერის საარსებო საფრთხის მაქსიმალური აქტუალობისა, რომელიც თვითონ ქართული სახელმწიფოს სიძლიერისგან მომდინარეობდა.
საქმე ისაა, რომ ეგეოსური ცივილიზაციისგან დასავლეთევროპული სამყაროს დამოუკიდებელ ცივილიზაციად გამოკერძოების და ამგვარად შეკვეცილი ეგეოსური ცივილიზაციის სივრცეზე მისი ექსპანსიის ...


“სომეხი”

ავტორი: ემზარ ხვიჩია

თარიღი: 2015/Mar/02 (3:16)

 “სომხობის” ფენომენის იდენტიფიკაცია  
ამ წერილში გავარჩევთ სახელებით: “ქართველი”, “სომეხი” და “არმენიელი” აღნიშნული ფენომენების ურთიერთმიმართების საკითხს, ფსიქიკურ სტიქიათა თეორიის პოზიციიდან მათი იდენტიფიკაციის საფუძველზე. 
ფსიქიკურ სტიქიათა თეორია წარმოდგენილია ავტორის მონოგრაფიებში _ “ქართველი ერი და მსოფლიო ცივილიზაცია” (2004 წ.), ¬“ოპტიმალიზმი: ქართული ეროვნული იდეა, გლობალიზმის იმპერატიული პარადიგმა” (2011 წ., იხ. საქართველოს პარლამენტის ...